เชียงราย อินโฟ

ข้อมูลข่าวสาร ของคนเชียงราย

ข้อมูลทั่วไปของเชียงราย

ข้อมูลทั่วไปของเชียงราย

สภาพภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 19 องศาเหนือ ถึง 20 องศา 30 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 45 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพะเยาและลําปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่าและจังหวัดเชียงใหม่ แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า ด้านอําเภอแม่จัน แม่สาย แม่ฟูาหลวง และเชียงแสน รวม 130 กิโลเมตร แยกเป็นแนวภูเขา 100 กิโลเมตร แนวแม่น้ําสาย 10 กิโลเมตร และแนวแม่น้ํารวก 20 กิโลเมตร แนวเขตชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านอําเภอเชียงแสน เชียงของ เวียง แก่น และอําเภอเทิง มีระยะทาง 184 กิโลเมตร โดยเป็นแนวแม่น้ําโขง 90 กิโลเมตร และแนวภูเขา 94 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ
เชียงรายมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือของประเทศ (North Continental Highland) มีพื้น ราบสูงเป็นหย่อมๆ ในเขตอําเภอแม่สรวย เวียงปุาเปูา และเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 1,500 – 2,000 เมตร จากระดับน้ําทะเล บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่มแม่น้ําสําคัญในตอนกลางของพื้นที่ ได้แก่ อําเภอพาน เมือง แม่จัน แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ มีความสูงประมาณ 410 – 580 เมตร จาก ระดับน้ําทะเล
เขตการปกครอง
มีทั้งหมด 18 อำเภอ ได้แก่
อ.เมืองเชียงราย – กม.
อ.แม่สาย 63 กม.
อ.เชียงของ 145 กม.
อ.แม่สรวย 62 กม.
อ.เวียงป่าเป้า 91 กม.
อ.พญาเม็งราย 48 กม.
อ.เทิง 64 กม.
อ.เวียงแก่น 150 กม.
อ.ป่าแดด 52 กม.
อ.ขุนตาล 63 กม.
อ.พาน 47 กม.
อ.แม่ฟ้าหลวง 65 กม.
อ.เวียงชัย 12 กม.
อ.แม่ลาว 19 กม.
อ.แม่จัน 28 กม.
อ.เวียงเชียงรุ้ง 45 กม.
อ.เชียงแสน 60 กม.
อ.ดอยหลวง 40 กม.

** กม. หมายถึง ระยะห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย

ลักษณะเฉพาะของจังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ชายแดน
• มีชายแดนติดต่อ สหภาพเมียนม่าร์ และ สปป.ลาว
• มีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูง
• มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก
– เข้ามาถูกกฎหมาย
– เข้ามาผิดกฎหมาย
• มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ/โรคระบาด ตามแนวชายแดน
• มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ไม่ได้มาตรฐาน
• มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
• อุบัติเหตุจราจรจากการท่องเที่ยว
ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
1.ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
2.สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ
สังกัด สคร.10
1.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
2.พรมแดนแม่สาย

อำเภอติดชายแดน

อำเภอเวียงแก่น

เป็นอำเภอซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงราย มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นทั้งที่ราบลุ่มมีแม่น้ำงาวไหลผ่าน และเป็นภูเขาสลับซับซ้อนของดอยยาวและดอยผาหม่น มีชายแดนติดต่อกับประเทศลาวและมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติ

ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ภูมิประเทศดอยผาหม่น ณ บ้านผาตั้ง ตำบลปอ

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอเวียงแก่นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับเมืองห้วยทรายและเมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอขุนตาลและอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่เป็นที่ราบริมแม่น้ำงาวและพื้นที่ลาดเชิงเขา มีเทือกเขาขนาบทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกซึ่ง ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาผีปันน้ำ แนวเทือกเขาที่ขนาบทางทิศตะวันออก คือ ดอยผาหม่น เป็นแนวเขตแดนธรรมชาติระหว่างเขตอำเภอเวียงแก่นกับแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว และแนวเทือกเขาที่ขนาบทางทิศตะวันตก คือ ดอยยาว แบ่งแนวเขตระหว่างอำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล และอำเภอเชียงของ โดยเทือกเขาที่ขนาบทั้งสองนั้นทอดตัวอยู่ในแนวเหนือใต้แม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำกั้นเขตแดนไทย-ลาว ในอดีตใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางเรือ ติดต่อกับอำเภอเชียงของ มีหมู่บ้านติดกับแม่น้ำโขง ได้แก่ บ้านห้วยเอียน และบ้านแจมป๋อง ตำบลหล่ายงาว บ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย ซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายทางทิศเหนือ ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่าน ก่อนที่จะเลี้ยววกเข้าไปในประเทศลาวบริเวณแก่งผาได จนกระทั่งไหลผ่านประเทศไทยอีกครั้งที่จังหวัดเลย

อำเภอเชียงของ

เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ราบ สลับกับเทือกเขา มีพื้นที่ด้านทิศตะวันออกบางส่วนติดกับแม่น้ำโขง ซึ่งฝั่งตรงข้ามคือ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่หลายเชื้อชาติ เช่น ไตลื้อ ขมุ ชาวมูเซอ แม้ว เย้า โดยกลุ่มไทลื้อโดยมากจะอาศัยอยู่ที่ บ้านห้วยเม็ง และบ้านศรีดอนชัย อพยพมาจากทาง สิบสองปันนา ทางตอนใต้ของประเทศจีนปัจจุบันยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก

เคยทำสวนส้มกันจนมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ปัจจุบันด้วยโรคภัยเยอะชาวบ้านเลยเลิกทำสวนส้มไปหลายราย หันไปทำไร่ข้าวโพดเหมือนกับชาวบ้านใกล้เคียงแทน เชื้อชาติขมุตั้งอยู่ที่บ้านห้วยกอกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีประชากรไม่มากนัก ประชากรในอำเภอเชียงของโดยส่วนมากทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ไร่ข้าวโพด สวนส้ม สวนลิ้นจี่ สวนส้มโอ และพืชผักต่างๆเป็นต้น

ที่ตั้งและอาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงบ่อแก้ว (ประเทศลาว)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงบ่อแก้ว (ประเทศลาว) และอำเภอเวียงแก่น
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอดอยหลวงและอำเภอเชียงแสนการคมนาคม
รถโดยสารระหว่างประเทศ สายที่ 11 เชียงราย-เชียงของ-ห้วยทราย

อำเภอแม่สาย

เป็นอำเภอเหนือสุดของจังหวัดเชียงรายและเหนือสุดของประเทศไทย ตั้งที่ว่าการที่ตำบลเวียงพางคำ มีด่านชายแดนไทย-พม่าเรียกว่า “ด่านแม่สาย” สามารถผ่านด่านข้ามไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่า ได้โดยมีแม่น้ำสายเป็นพรมแดนทางธรรมชาติ การคมนาคมจากอำเภอเมืองเชียงรายไปอำเภอแม่สาย โดยทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน ตอนเชียงราย-แม่สาย) ระยะทาง 63 กิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอแม่สายตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉาน (ประเทศพม่า)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับรัฐฉาน (ประเทศพม่า) และอำเภอเชียงแสน
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐฉาน (ประเทศพม่า)

อำเภอเชียงแสน

เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีซากโบราณสถานของ เมืองเชียงแสนเก่าอยู่ในบริเวณตัวอำเภอ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวและท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญในภาคเหนือ นอกจากนี้เชียงแสนมีพื้นที่ซึ่งเรียกว่า สามเหลี่ยมทองคำ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อันเป็นบริเวณที่บรรจบกันของชายแดนสามประเทศ คือ ไทย ลาว และพม่า

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอเชียงแสนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแม่สาย รัฐฉาน (ประเทศพม่า) และแขวงบ่อแก้ว (ประเทศลาว)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงบ่อแก้ว (ประเทศลาว) และอำเภอเชียงของ
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเชียงของ อำเภอดอยหลวง และอำเภอแม่จัน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแม่จันและอำเภอแม่สาย
ข่าวสารล่าสุด

เชิญร่วมกิจกรรม เตว ล่น ตวย ดอย ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอเชิญร่วมกิจกกรรม เดินวิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติ ราชมงคลล้านนา เชียงราย “เตว ล่น ตวย ดอย” ครั้งที่ 1 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย นำทูลเ

อ่านเพิ่มเติม >

ขอเชิญเที่ยวงานดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญเที่ยวงานดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ** พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ ที่19 พ

อ่านเพิ่มเติม >

คนรักชากาแฟห้ามพลาด! Back to Origin 2022 16 – 20 พ.ย. 2565 นี้

คนรักชากาแฟห้ามพลาด! Back to Origin 2022 16 – 20 พ.ย. 2565 นี้ @ล้านเมือง วิลเลจ เชียงราย พบกับเทศกาลชาและกาแฟที่จะพาคุณให้เข้าถึงแก่นแท้ของต้นตำรับ พร้อมไฮไลต์กิจกรรมเด็ดๆ มากมายรอคุณอยู่ เช่น

อ่านเพิ่มเติม >