เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

รายชื่อโรงพยาบาล

รายชื่อโรงพยาบาล

รายชื่อโรงพยาบาล

รายชื่อโรงพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 0 5371 1300
โรงพยาบาลเชียงแสน 0 5377 7317
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 0 5371 7649
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ 0 5391 0999
โรงพยาบาลขุนตาล 0 5360 6221
โรงพยาบาลแม่จัน 0 5377 1300
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 0 5373 0191
โรงพยาบาลแม่ลาว 0 5360 3113
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 0 5379 1206
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 0 5360 3123
โรงพยาบาลแม่สาย 0 5373 1300
โรงพยาบาลแม่สรวย 0 5378 6017
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 0 5371 1366
โรงพยาบาลป่าแดด 0 5365 4479
โรงพยาบาลพาน 0 5372 1345
โรงพยาบาลอำเภอพญาเม็งราย 0 5379 9033
โรงพยาบาลเทิง 0 5379 5259
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 0 5395 3137
โรงพยาบาลเวียงแก่น 0 5360 8146
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 0 5378 1342
คลินิกทันตแพทย์  
คลินิกบ้านรักฟัน 0 5374 5042
คลินิกปกรณ์ทันตกรรม 0 5379 5846
คลินิกประจักษ์ทันตกรรม 0 5371 4724
คลินิกทันตแพทย์สมพงษ์ 0 5371 1741
ทันตศิลป์รักษาฟัน 0 5372 1368
คลินิกยิ้มสวย 0 5371 1733