เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ สำรวจที่ดินเวนคืนแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ เนื้อที่กว่า 2,700 ไร่

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ สำรวจที่ดินเวนคืนแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ เนื้อที่กว่า 2,700 ไร่

ตามมติ ค.ร.ม. อนุมัติให้กระทรวงคมนาคมดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบราง สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าให้สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดมลพิษ ลดต้นทุนการขนส่ง และสามารถประหยัดการใช้พลังงานของประเทศได้ในระยะยาว

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการในปัจจุบัน ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินที่จะทำการเวนคืนเรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้อที่ที่ถูกเวนคืน จำนวน 2,761 แปลง เนื้อที่ 2,680 ไร่ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน และจำนวนเงินค่าทดแทนในการจัดกรรมสิทธิ์ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ให้แก่บุคคลหรือผู้มีสิทธิรับเงินค่าทดแทน โดยได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ไปแล้วในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา และดำเนินการควบคู่ไปกับกรมที่ดินทำการรังวัดแบ่งแยกแปลงที่ดินเพื่อออกโฉนดเฉพาะเนื้อที่ที่จะทำการเวนคืน ซึ่งตามแผนการดำเนินงานจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2566 โดยจะมีการลงพื้นที่แจ้งประชาชนเกี่ยวกับเนื้อที่ที่จะทำการเวนคืนอีกครั้งหนึ่งในช่วงหลังสงกรานต์ ซึ่งคาดว่าจะสิ้นสุดกระบวนการส่งมอบพื้นที่ได้ตามแผนภายในเดือนธันวาคม 2566 จากนั้นจะเริ่มงานคันทาง โดยถมดินเพื่อยกระดับเส้นทางที่จะก่อสร้างทางรถไฟ เฉพาะในพื้นที่จังหวัดแพร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนภายในเดือน ธ.ค. ปี 2568 และเริ่มก่อสร้างสถานีระบบรางจนสามารถเปิดใช้งานเส้นทางเดินรถได้ภายในปี 2571

โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายดังกล่าว มีระยะทาง 323.10 กิโลเมตร 26 สถานี มูลค่าก่อสร้าง 72,921 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 72 เดือน (6 ปี) มีจุดเริ่มต้นจากสถานีเด่นชัย จ.แพร่ มุ่งหน้าขึ้นเหนือผ่านจังหวัดลำปาง พะเยา สิ้นสุดที่บริเวณด่านพรมแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นเส้นทางที่จะเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง จากจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ อ.เชียงของ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ไปยังเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว และจีนตอนใต้ ที่เมืองคุนหมิง สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดภาคเหนือเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเส้นทางอยู่ในพื้นที่ จ.แพร่ ระยะทาง 77.20 กิโลเมตร มี 23 ตำบล 5 อำเภอ 6 สถานี คือ เด่นชัย, สูงเม่น, แพร่, แม่คำมี, หนองเสี้ยว, สอง

โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างกลุ่ม บริษัท ที่ปรึกษาดำเนินงานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืนโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย เด่นชัย เชียงราย-เชียงของ และต่อมาได้มีประกาศบังคับใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น อำเภอเมืองแพร่ อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอสอง จังหวัดแพร่อำเภองาว จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และอำเภอป่าแดด อำเภอเทิง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

ทั้งนี้ เส้นทางรถไฟสายดังกล่าว จะสามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่งด้านพลังงาน ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน สนับสนุนการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศจีนตอนใต้และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มาของข่าว https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/46502